وبلاگ کلاس شهید احمدی روشن

هم دلی با هم ، هم فکری با هم ، موفقیت هم با هم

وبلاگ کلاس شهید احمدی روشن

هم دلی با هم ، هم فکری با هم ، موفقیت هم با هم

در اینجا نمونه سوالات دروس مختلف قرار میگیرد


     نمونه سوالات درس علوم پایه هفتم  


 فصل 1 و 2 فیزیک

1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف ) علوم تجربی :

ب ) جرم : 

2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید.                                                                               

الف ) یکای اصلی کمیت طول .................................... نام دارد .

ب ) میزان شدت جاذبه زمین تقریباً ..................................... نیوتون بر کیلوگرم است .

پ  ) دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت .......................................... وابسته است .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) جمع آوری اطلاعات نخستین مرحله از مراحل روش علمی است .

ب ) وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند .

 4. یک فناوری را نام ببرید و یک فایده و یک ضرر آن را ذکر کنید .

5. چگالی سرب 11 گرم بر سانتی متر مکعب است . 3/3 کیلوگرم از این فلز چه حجمی دارد

  6 . سوالات تستی                                                                                                                       ) مهم ترین نکته در علم چیست ؟

الف ) سوال کردن       ب ) یافتن پاسخ        ج ) استفاده از روش علمی      د ) گزینه های الف و ب

B ) حجم یک مشت شن را چگونه اندازه می گیرند ؟

الف با بشر              ب ) با ترازو           ج ) با استوانه مدرج               د ) با خط کش

C) چگالی آلومینیوم 2/7 ، چوب کاج 0/44 ،  یخ 0/9 و نوعی پلاستیک 2 گرم بر سانتی متر مکعب است . در کدام یک از گزینه ماده اول در آب شناور باقی می ماند و ماده دوم در آب فرو می رود ؟

الف ) آلومینیوم ـ پلاستیک     ب ) چوب کاج ـ پلاستیک   

ج ) آلومینیوم ـ چوب کاج            د ) یخ ـ چوب کاج

D ) واحد اصلی کمیت زمان چه نام دارد ؟

  فصل 3 و 4 شیمی

1.  اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

الف ) مولکول :

ب ) استحکام :

ج ) آلیاژ :

 2. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.                               

الف ) در هسته اتم ها پروتون ها و  ...................................... قرار دارند .

ب ) مولکول اکسیژن از پیوند بین  ...................................... اتم اکسیژن تشکیل شده است .

ج ) منظور از ویژگی ...................................... مقاومت یک ماده در برابر شکستن و ترک خوردن است .

د ) فلز ...................................... به عنوان یک فلز سبک شهرت دارد .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید .                                  

الف ) دلیل استفاده گسترده از آهن در صنایع، فراوانی و ارزان بودن آن است .

ب ) میزان انبساط آلومینیوم از مس بیشتر است . ف ) ثانیه                ب ) دقیقه                ج ) ساعت                    د ) سال

4. سوالات تستی 

A) کدامیک از مواد زیر از نظر ساختار اتمی با بقیه متفاوت است ؟

الف ) شکر              ب ) نشاسته             ج ) مس               د ) کربنات کلسیم

B) به تبدیل حالت ماده از جامد به گاز چه گفته می شود ؟

الف ) میعان            ب ) چگالش             ج ) تبخیر               د ) تصعید     

C) کدام گزینه تعداد ذرات سازنده اتم اکسیژن را به درستی بیان می کند ؟

الف)6 پروتون،6 الکترون و6 نوترون    ب) 8 پروتون، 8 الکترون و 8نوترون             

ج) 22 پروتون،22 الکترون و26 نوترون    د)1 پروتون، 1 الکترون و0 نوترون           

D) مقاومت کدامیک از مواد زیر در برابر زنگ زدن بیشتر است ؟

الف ) آلومینیوم           ب) آهن                     ج ) مس                د ) طلا

E ) برای ساخت کلید پریز و سیم برق به ترتیب باید از چه موادی استفاده شود ؟

الف ) پلاستیک ـ پلاستیک                  ب) پلاستیک ـ فلز               

 ج ) فلز ـ پلاستیک                              د)  فلز ـ فلز

سوالات قسمت زمین شناسی       فصل 5 ، 6 و 7 کتاب درسی


1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید

الف ) بازیافت :

ب ) آبتاز:

ج ) آب سخت:

 2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید .                 

الف ) ........................................  مخلوطی از سیمان ، ماسه و آب است .

ب ) هر چه شیب زمین بیشتر باشد ، میزان آب های جاری آن منطقه ....................................... خواهد شد

ج  ) عامل اصلی به وجود آورنده موج ها ..................................... است .                            د ) ........................................ بعد از یخچال ها ، بزرگترین ذخیره گاه آب شیرین است .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) به بالا آمدن آب دریا و حرکتشان به سمت ساحل جزر گفته می شود .

ب ) قنات ها معمولاً در جاهایی حفر می شوند که میزان باران سالیانه کم باشد .

 

4. واکنش های لازم برای تهیه آهن از سنگ معدن را بنویسید.                                                                                                           

  

5. الف ) ماده اولیه ظروف سفالی  چیست؟                                                                                                               

   ب ) مراحل تهیه این ظروف را بنویسید .

  

6 . رودها در چه صورتی در مسیر مستقیم و در چه صورت در مسیر های مارپیچ جاری می شوند؟                                                       

  

7. جدول زیر را تکمیل کنید.                                                                                                                       

 

  

8 . برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید                                                                                                               

الف ) در یاچه ی مصنوعی برای ایجاد گردشگری : ............................. 

 ب) دریاچه ای مصنوعی که برای تولید برق از آن استفاده می شود : ..................................

  
  9. احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است ؟ یک دلیل برای پاسخ خود بیاورید                                                                 

 

   

11. در تصویر مقابل سطح ایستابی و منطقه اشباع را مشخص کنید                                                                                     

 

  

12. سفره های آب زیرزمینی تحت فشار چگونه و در چه مناطقی تشکیل می شوند ؟                                                                      

 

13 . سوالات  تستی:

 ) بعد از خارج کردن سنگ معدن چه مرحله ای باید انجام شود ؟

الف ) ذوب کردن     ب ) مخلوط کردن با کُک    ج ) جداسازی سنگ معدن خالص      د ) خرد کردن سنگ ها

B ) اگر هنگام متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی سرد باشد ( زیر صفر درجه سانتیگراد ) بارش به چه صورتی خواهد بود ؟

الف ) برف                    ب ) باران                 ج ) مه                     د ) تگرگ

C) چند درصد از آب های روی کره زمین برای آشامیدن مناسب نیستند ؟

الف ) 75%                  ب ) 3%                       ج ) 97%                    د ) 50%

D ) در مناطقی که آب های زیرزمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند چه پدیده ای رخ داده است ؟

الف ) چاه                    ب ) کاریز                 ج ) چشمه                        د ) رود
سوالات درس پیام های آسمانی

پیام های اسمانی

درس١

چرا مریم پاسخ مسابقه را نیاورد؟

چون میگفت هیچ جایی را پیدا نکردم که کسی مرا نبیند.

جایزه ی مریم چه بود؟

یک ساعت دیواری روی ان هم نوشته بود(و هو معکم این ما کنتم).

معنی و هو معکم این ما کنتم یعنی چه؟

هر جا که باشید خدا باشماست.

چرا مریم برنده ی مسابقه شد؟

چون او میگفت هر جا که باشیم خدا مارا میبیند.

افراد گناه کار با گناهانی که مرتکب میشوند باعث میشوند خدا از ان ها         شود.(دور)

و هو این ما کنتم در کدام سوره و ایه امده است؟

سوره ی حدید ایه ی 4

به فرمایش امام صادق(ع)شکر نعمت چیست؟

پاسخ:

از انچه خدا حرام کرده است دوری کنیم.

به فرموده ی امام صادق(ع) چه چیز موجب رهایی از مرگ بد میشود؟

پاسخ:

صدقه دادن.

کتاب منازل الاخره از کیست؟

پاسخ:

شیخ عباس قمی

معنی محرمات چیست؟

پاسخ:

ان چیز که خدا حرام کرده

صدقه چیست؟

پاسخ:

به هر نوع کمک به دیگران در راه خدا صدقه محسوب میشود

منظور از مبه سراغ مرگ برویم چیست؟

پاسخ:

جهاد در راه خدا

بزرگترین گناه چیست؟

پاسخ:

خیانت در امانت

سه ویژگی اخلاقی پیامبران چیست؟

پاسخ:

بزرگواری،محبت،عزت نفس و امانت داری

هارون که بود؟

پاسخ:

خلیفه ی مغرور و ضالم عباسی.

ما در شبانه روز چند بار سوره ی حمد را میخوانیم؟

پاسخ:

ده بار.

راه های بهره مندی از یاری خدا چیست؟

پاسخ:

صبر و تقوا،یاری دادن خدا و دعا.

بعد از جنگ......دیگر برای مسلمانان رمقی باقی نماده بود.

پاسخ:

احد.

تقوا یعنی چه؟

پاسخ:

تقوا یعنی انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از ان ها دوری کند.

خداوند به چه کسانی وعده ی یاری داده است؟

پاسخ:

کسانی که او را یاری کنند.

منظور از یاری خدا یعنی چه؟

پاسخ:

یعنی ما با جهاد در راه خدا ،دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات در واقع خدا را یاری کردیم.

داستان بهلول از چه کتابی و برای چه نویسنده ای بود؟

پاسخ:

کتاب منازل الاخرة شیخ عباس قمی.

فرشتگان در حال گرفتن جان افراد خوب را میگیرند چه میکنند؟

پاسخ:

میگویند درود بر شما به پاداش انچه انجام میدادید به بهشت وارد شوید.

سوره ی نحل ایه ی دو به چه موضوعی اشاره میکند؟

پاسخ:

گرفتن جان افراد درست کار.

فرشتگان چگونه جان کافران را میگیرند؟

پاسخ:

به صورت و پشت هایشان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید.

چه کسانی از مرگ نمیترسند؟

پاسخ:

کسانی که به خدا و پیامرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند.


از نظر ابوذر چرا ما از مرگ میترسیم؟

پاسخ:

زیرا دنیایمان را اباد کرده ایم و اخرتمان را خراب و ویران و معلوم است که دوست نداریم از ابادانی به ویرانی به رویم.


از نظر امام صادق(ع) هرکس پیوند خود را با اطرافیانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار باشد چه میشود؟

پاسخ:

دشواری های مرگ بر او اسان میشود و در دنیا هیچ وقت فقیر و تهی دست نمیشود.


در شبی سرد امام سجاد(ع) کیسه ای که داخل ان .........وجود داشت بر دوش داشت.

پاسخ:

گندم


امام سجاد (ع) در جواب ان مرد که برای کمک امام امده بود چه گفتند؟

پاسخ:

من باری را که نجات دهنده ی من در سفرم است از دوش خود بر نمیدارم.


منظور امام از سفر چه سفری بود؟

پاسخ:

سفر مرگ.


به فرموده ی امام صادق(ع)صدقیه دادن موجب چه چیزی میشود.

پاسخ:

موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلا.


در تشبیه جنازه ی سعد ابن معاذ چه فرشته ای حاضر بود؟

پاسخ:

جبرءیل


علت فشار سعد ابن معاذ چه بود؟

پاسخ:

او با خانواده اش در خانه بداخلاقی میکرد.


کار نیک را توضیح دهید.

پاسخ:

از انجام انچه خداوند به انها دستور داده است و ترک هر چیزی که خداوند از انجام ان نهی کرده است.


منظور از ما به سراغ مرگ برویم یعنی چه؟

پاسخ:

جهاد در راه خدا


سه شرط برای نترسیدن از مرگ را بنویسید.

پاسخ:

کسی که از گناهان بپرهیزد و به اجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید،دیگر برایش فرقی ندارد که چگونه بمیرد.


١-پیامبر برای چه کسانی نازل شد؟

پاسخ:

برای هر کس که به خدا و روز اخرت امید دارد


٢-اسوة حسنة یعنی چه؟

پاسخ:

الگویی نیکوست


٣-پیامبران.......کسانی هستند که میتوانند با اوردن دین اسمانی ،مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند.

پاسخ:

تنها


٤-گفتار پیامبران را دستیابی به…………است،رفتار پیامبران……………زندگی ماست.

پاسخ:

رستگاری،الگوی عملی


٥-هر کدا از پیامبران دارای ویژگی های ……… پسندیده فراوانی بوده اند.

پاسخ:

اخلاقی


سه ویژگی اخلاقی پیامبر را بنویسید.

پاسخ:

بزرگواری و محبت،عزت نفس،امانت داری


١-پیامبر نسبت به مومنان بسیار………و…………است.

پاسخ:

دلسوز و مهربان


٢-عزت نفس را تعریف کنید.

پاسخ:

احساس با ارزش بودن است؛یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.


٣-کسی که ارزش خود را میدانی هیچ وقت چه کار نمیکند؟

پاسخ:

با درخواست از دیگران خودش را کوچک نمیکند


٤-حدیسی از پیامبر درباره ی عزت نفس بنویسید.

پاسخ:

هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید، حتی در کوچک ترین چیزی مثل در خواست برای چوب خلال دندان


٥-بزرگ ترین گناه در دین ما چیست؟

پاسخ:

خیانت به امانت.


٦-پیامبر بین مردم به چه چیزی مشهور بود؟

پاسخ:

محمد امین


٧-شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند و ام را به صاحبش پس ندهد چگونه میمیرد و خدا را ملاقات میکند؟

پاسخ:

بر دین اسلام نمرده است و خدا را در حالی ملاقات میکند که از او خشمگین است.


٨-خداوند پیامبر را به عنوان چه فرستاد؟

پاسخ:

رحمت


٩-چگونه مردم به بهشت خدا راه پیدا میکنند؟

پاسخ:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را به عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهند.١-چرا دادگاه حکم را به سود مرد مسیحی داد؟

پاسخ:

زیرا حضرت علی برای ادعای خود شاهد نداشت


٢-حضرت علی کدام سوره را برای مشرکان مکه خواند؟

پاسخ:

توبه


٣-در کدام جنگ حضرت علی یهودیان را شکست دادند؟

پاسخ:

خیبر


٤-برترین ویژگی اما علی در دوران حکومتش چه بود؟

پاسخ:

عدالت طلبی و مساوات


١-چرا حضرت فاطمه با امام علی ازدواج کردند؟

پاسخ:

زیرا ایشان برتری را به ایمان دادند


٢-چرا حضرت فاطمه از تقیسم کار حضرت محمد خوش حال شدند؟

پاسخ:

زیرا دیگر ایشان با نامحرمان روبه رو نمی شوند


٣-حضرت فاطمه در زندگی مشترک مایه ی ارامش بود

پاسخ:

درست


٤-حضرت فاطمه ……… را گرفتند و غلام را ………

پاسخ:

گردن بند،در راه خدا ازاد کرد.


٥-حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه میداند؟

پاسخ:

دوری از نا محرمان.


با تشکر از آقای علی باقری مدیر و مسئول بانک سوال کلاس

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.